Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 18 maart 2023

De Algemene Vergadering van de AFCN zal wederom worden gehouden om

13.30 uur in de

Brandweerkazerne te Baarn

Plataanlaan 2 Baarn

Voorafgaand aan de ALV zal vanaf 10.00 uur, zowel binnen als buiten een

onderdelenmarkt worden gehouden

 

 

De agenda voor de ALV 2023 luidt als volgt:

 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Behandeling notulen ALV 2022.
 4. Jaarverslag 2022 en mededelingen door de voorzitter.
 5. Jaarverslag 2022 van de secretaris.
 6. Jaarverslag 2022 van de penningmeester en de begroting 2023.
 7. Verslag van de kascontrolecommissie.
 8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 9. Jaarverslag overige bestuursleden.
 10. Uitreiking oorkondes en medailles jubilarissen.
 11. Bestuursverkiezing, volgens het rooster zijn de penningmeester Bendert Hans en de

evenementen- coördinator Theo van Klaveren aftredend en  beiden stellen zich

herkiesbaar.

Leden kunnen een voordracht indienen, voor diegene die zich kandidaat wil stellen voor

deze bestuursfuncties, ondersteund door handtekeningen van minimaal 10 leden, tot 14

dagen voorafgaand aan de vergadering.

 1. Ter goedkeuring: geen vrijstelling contributie verenigingen, bedrijven etc., dit

lidmaatschap staat niet op een persoon.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

 

 

Eenieder die voorafgaand aan de ALV de notulen van de ALV 2022 wil ontvangen, kan deze aanvragen bij de secretaris.

 

 

            De voorzitter van de A-Ford Club Nederland                          Evert Brouwer

 

 

 

Voor inhoudelijke vragen over de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris:

Wil Jongedijk, tel: 0546-577066 e-mail: info@a-ford.nl

 

Plaats een reactie op dit item


Copyright 2023 | Deze website is gerealiseerd door Zeg maar Alex websites