Algemene Leden Vergadering 2022

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 26 maart 2022

De Algemene Vergadering van de AFCN zal wederom worden gehouden om

13.30 uur in de

Brandweerkazerne te Baarn

Plataanlaan 2 Baarn

Voorafgaand aan de ALV zal vanaf 10.00 uur, zowel binnen als buiten een

onderdelenmarkt worden gehouden.

Reserveren van tafels voor de onderdelenbeurs bij voorkeur via redacteursafcn@gmail.com

 

 

De agenda voor de ALV 2022 luidt als volgt:

 1.  Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Behandeling notulen ALV 2021.
 4. Jaarverslagen 2021 en mededelingen door de voorzitter.
 5. Jaarverslag 2021 van de penningmeester en de begroting 2022.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie.
 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 8. Uitreiking oorkondes en medailles jubilarissen.
 9. Bestuursverkiezing, volgens het rooster is de secretaris mevrouw Wil Jongedijk aftredend

en stelt zich herkiesbaar.

Leden kunnen een voordracht indienen, voor diegene die zich kandidaat wil stellen voor

de bestuursfunctie, ondersteund door handtekeningen van minimaal 10 leden, tot 14 dagen

voorafgaand aan de vergadering.

 1. Bestuurlijk Reglement WBTR (ter informatie).
 2. Lustrumreservering.
 3. Vergoeding lange ritten.
 4. Rondvraag.
 5. Sluiting.

 

 

Eenieder die voorafgaand aan de ALV de notulen van de ALV 2021 wil ontvangen, kan deze aanvragen bij de secretaris. Dit geldt ook voor het Bestuurlijk Reglement WBTR.

 

 

            De voorzitter van de A-Ford Club Nederland                          Evert Brouwer

 

 

 

Voor inhoudelijke vragen over de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris:

Wil Jongedijk, tel: 0546-577066 e-mail: info@a-ford.nl

 

Plaats een reactie op dit item


Copyright 2024 | Deze website is gerealiseerd door Zeg maar Alex websites